Tuore selvitys: Kunnilla merkittävä rooli vapaaehtoistoiminnan tukemisessa

 
Oikeusministeriön Vapaa!-Fri! -hankkeessa on selvitetty keinoja vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytysten vahvistamiseksi ikääntyvässä yhteiskunnassa. Hankkeessa laadittu raportti suosittaa toimenpiteitä julkishallinnolle ja Demos Helsingin toteuttama selvitys keskittyy puolestaan kuntien ja verkostojärjestöjen rooliin.

Vapaa!-Fri! -hankkeen toimenpideraportissa on kartoitettu vapaaehtoistoiminnan tilaa Suomessa. Raportti sisältää 12 julkiselle hallinnolle suunnattua, lainsäädäntöön, julkisen hallinnon rakenteisiin, rahoitusinstrumentteihin sekä paikallistason tukitoimiin liittyvää suositusta vapaaehtoistoiminnan aseman edistämiseksi.

Poimintoja suosituksista: 

  • vapaaehtoistoimijoiden tutustumiskäynnit kotoutumiskoulutuksissa ja oppilaitoksissa
  • parempi viestintä iäkkäille vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista
  • toimintamallien kehittäminen kuntien sekä hyvinvointialueiden ja vapaaehtoistoimijoiden väliseen yhteistyöhön
  • valtakunnallisten verkkoalustojen yhteisten rajapintojen kehittämistyön rahoituksen turvaaminen
  • kansalaistoiminnalle tarkoitetun kevyemmän rekisteröitymismuodon säätäminen
  • työttömyysturvalain säännösten uudistamistarpeen selvittäminen.

Viimekädessä vapaaehtoisten sitoutuminen tiivistyy kuitenkin siihen, kuinka houkuttelevaksi vapaaehtoistoiminta ruohonjuuritasolla koetaan.

Vapaa!-Fri! -hankkeessa toteutetun selvityksen mukaan kunnilla on merkittävä rooli elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan tukemisessa. Keskeisiä kunnan ja kansalaisyhteiskunnan välisen yhteistyön muotoja ovat kunnan tukitoimet vapaaehtoissektorin uudistumiselle, säännölliset kohtaamiset ja yhteiskehittäminen kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa sekä kunnan ja vapaaehtoissektorin yhteistyön linjaaminen osallisuus- tai yhdistysohjelmalla.

Myös maakunnallisilla tai useamman kunnan alueella toimivilla verkostojärjestöillä on tärkeä rooli siinä, että vapaaehtoistoiminta säilyy Suomessa aktiivisena.

Lue lisää tiedotteesta Oikeusministeriot verkkosivuilla.

Asiasanat

hyvinvointi, vapaaehtoistoiminta,