MTV Uutisten ja Allianssin kysely: Suurin osa nuorista kokee yksinäisyyttä vähintään viikoittain

 
Koronapandemia lisäsi nuorten yksinäisyyttä, mutta normaalioloihin palatessa yksinäisyys jäi osaksi nuorten elämää. Kyselyyn vastanneiden 1353 nuoren yksinäisyyden kokemukset pandemian jälkeen ovat lisääntyneet useammalla kuin vähentyneet.

Keskeisiksi syiksi omaan yksinäisyyteen kerrotaan sosiaalinen ahdistus, ujous ja masennus. Lähes joka viides kyselyyn vastannut nuori kokee jatkuvaa, päivittäistä yksinäisyyttä. Eniten yksinäisyyttä koetaan vapaa-ajalla ja kokemuksia yhdistää pitkälti suru siitä, ettei kukaan pyydä mukaan.

Pandemian päättymisen jälkeen osalla nuorista yksinäisyys väheni, mutta suuremmalla osalla yksinäisyys lisääntyi. Pandemia vaikutti eniten niihin nuoriin, jotka muuttivat pois kotoa ja aloittivat uudet opinnot koronarajoitusten aikana.

Sosiaalinen ahdistus oli tulosten mukaan yleisin syy yksinäisyyteen. Kyselyn avovastauksissa näkyy runsaasti omaan negatiiviseen minä- ja kehonkuvaan liittyviä perusteita omalle yksinäisyydelle erityisesti nuorempien vastaajien joukossa.

Yksinäisyyskyselyssä kysyttiin myös ajatuksia yksinäisyyden lievittämisestä. Yhdeksän kymmenestä toivoi saavansa apua yksinäisyyteen omilta kavereilta ja muilta ikätovereilta, mutta seuraavaksi suosituin ryhmä joka viidennen nuoren valitsemana oli nuorisotyöntekijät.

Tutustu kyselyn tuloksiin Allianssin verkkosivuilla.