YHDISTYKSET JA KUNNAT

Yhdistykset tukevat monipuolisesti kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla asukkaille  toimintaa, tekemistä ja yhdessäolon kokemuksia. Yhdistykset voivat tuoda kuntalaisten äänen päätöksentekoon ja antaa omaa osaamistaan ja kokemustaan yhteiseen kehittämistyöhön.

Yhdistykset ja kunnat järjestävät yhteistyössä monenlaista toimintaa, esimerkiksi erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Monet kunnat tukevat yhdistysten toimintaa mm. erilaisin avustuksin ja tarjoaa tiloja yhdistysten käyttöön.

Kunnissa järjestetään järjestöiltoja yhteisten asioiden käsittelemiseksi. Useimmissa kunnissa on nimetty järjestöyhteistyöhenkilö, joka mahdollistaa järjestöjen ja kunnan koordinoidumman yhteistyön. Yhdistysten ja kunnan välisen yhteistoiminnan periaatteita on koottu Rääkkylässä, Heinävedellä, Kontiolahdella ja Liperissä järjestö-kuntayhteistyön asiakirjaan.

Yhdistykset ovat mukana monissa kunnan kokoamissa vaikuttamisryhmissä, esimerkiksi vanhusneuvostoissa ja vammaisneuvostoissa,  hyvinvointityöryhmissä ja erilaisissa osallisuus- tai kansalaistoimikunnissa. Pohjois-Karjalan kuntiin on perustettu paikalliset järjestöasiain neuvottelukunnat, Paikallis-JanetRääkkylään, Outokumpuun, Kontiolahteen ja Nurmekseen (Nurmeksen järjestöjen yhteistyöryhmä).

Järjestöillä on merkittävä rooli oman alueensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.   Järjestöt voivat tuoda kunnan hyvinvointikertomustyöhön asiantuntijuutta omalta teema-alaltaan sekä kokemustietoa. Järjestöt ovat osallistuneet kuntien hyvinvointikertomuksien laadintaan eri kunnissa Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Karjalan kuntien yhdistysyhteistyöhön voit tutustua tarkemmin Jellin kuntakohtaisilla sivuilla.


POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖKYSELYT

Pohjois-Karjalan järjestökysely 2021

Pohjois-Karjalan järjestökyselyssä 2021 kartoitettiin yhdistysten toiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita.  Järjestökentän keskeisinä kehittämiskohteina pidettiin yhteistyön lisäämistä yhdistysten välillä, uusien ihmisten saamista mukaan yhdistysten toimintaan, yhdistysten toiminnan kehittämistä digitaalisia haasteita ja tarpeita vastaavaksi sekä myös uusia toimijoita kiinnostavaksi. Kehittämiskohteena nähtiin myös yhdistystoiminnan rahoitus sekä yleinen arvostus.

Yhdistykset tarvitsevat myöt tukea toimintansa kehittämiseksi. Tuekseen yhdistykset toivoivat enemmän yhteistyötä yhdistysten välille ja parempaa yhteistyötä kuntien kanssa, tukea yhdistystoiminnan paremmalle markkinoinnille sekä yhdistysten digitaalisten valmiuksien kehittämiselle. Taloudellisia resursseja toivottiin enemmän sekä arvostusta yhdistysten työlle.

Koronapandemialla oli merkittäviä vaikutuksia yhdistysten toimintaan. Yhdistysten tapahtumien ja toiminnan määrä oli vähentynyt 90 % ja osallistumiset yhdistysten toimintaan 80 %. Samaan aikaan digiosaaminen oli kasvanut yli kolmanneksessa (38 %) ja uudet toiminnan muodot neljänneksessä (25 %) yhdistyksistä.

Pohjois-Karjalan järjestökyselyn 2021 materiaalit

 

Pohjois-Karjalan Järjestökysely 2019

Pohjois-Karjalan järjestökyselyn 2019 erityisenä teemana oli yhdistysten rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä, yksinäisyyden ehkäisijöinä ja arjen turvallisuuden parantajina. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 251 eri yhdistystä kaikista Pohjois-Karjalan kunnista.

Kyselyn mukaan yhdistysten toiminnalla on merkittävä rooli:

  • pohjoiskarjalaisten yksinäisyyden torjujana
  • yhteisöllisten tilojen rakentajana ja tapahtumien järjestäjänä
  • harrastus- ja virkistystoiminnan järjestäjänä
  • kanavana vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin

Kehittämiskohteita löytyy esimerkiksi vuoropuhelusta kuntien kanssa ja uusien vapaaehtoisten saamisesta mukaan yhdistysten toimintaan.

Yhdistysten toiminta edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä monella tapaa. Järjestötoiminta nähtiin yhdistyksen toimialasta riippumatta sosiaalisena toimintana, jossa korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Yhdistykset ovat paikkoja, joissa voi tavata muita ihmisiä, virkistäytyä, saada vertaistukea sekä harrastaa eri asioita. Yhdistykset tarjoavat myös eri elämätilanteissa oleville ihmisille ohjausta ja neuvontaa sekä vahvistavat ihmisten osallisuutta sekä harjoittavat vaikuttamistoimintaa oman kohderyhmänsä asioissa.

Yhdistysten toiminnan nähtiin vähentävän ihmisten yksinäisyyttä saamalla ihmiset liikkeelle, kokoamalla ihmisiä yhteen erilaisen toiminnan pariin matalalla kynnyksellä, tarjoamalla paikan sosiaaliselle kanssakäymiselle ja ryhmän, johon kuulua sekä antamalla erilaista tukea ja apua ihmisten elämään.

Yhdistysten toiminnan nähtiin edistävän arjen turvallisuutta jakamalla tietoa koulutuksissa ja tilaisuuksissa, antamalla ohjausta ja neuvontaa, lisäämällä yhteisöllisyyttä elinympäristössä, tarjoamalla sosiaalista tukea sekä aktivoimalla ihmisiä ja kiinnittämällä heidät osaksi yhteiskuntaa.

Järjestökyselyssä kysyttiin myös muun muassa järjestöjen tavoittavuuteen, vapaaehtoisten määrään, toimintaedellytyksiin ja järjestöjen keskinäiseen sekä järjestöjen ja kuntien väliseen yhteistyöhön liittyviä asioita.

Lataa raportti tästä

Järjestökyselyn diasarja

Infograafi 1 Vastaajat
Infograafi 2 Ihmisten tavoittaminen
Infograafi 3 Palkatut työntekijät
Infograafi 4 Kulut, rahoitus ja toimitilat
Infograafi 5 Järjestöjen ja kuntien yhteistyö
Infograafi 6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen


Pohjois-Karjalan järjestökyselyssä (2016) kartoitettiin yhdistysten  ja kuntien välistä yhteistyötä. Kyselyn vastausten perusteella yhdistysten yhteistoiminta oman kunnan kanssa näyttää keskittyvän vahvasti perinteisiin yhteistyömuotoihin kuten järjestöavustuksiin, toimitiloihin ja tapahtumiin.

Noin 20 % yhdistyksistä oli tehnyt jonkin asteista yhteistyötä myös koulujen kanssa, kehittämishankkeissa, vaikuttamistoiminnassa ja tiedottamisessa.

 


Kokemuksia kunta-järjestö-yhteistyöstä Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa on kehitetty erilaisia toimintamuotoja ja tapoja yhdistys-kunta yhteistyöhön. Tutustu näihin JAKEn tarina- Järjestö- ja kansalaistoimintaa kehittämässä –raportissa.


Yhdistys- ja kuntakumppanuus kansanterveysyhdistyksillä Pohjois-Karjalassa 2015, julkaistu 1/2016

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää järjestökumppaneiden alue- ja paikallisyhdistyksiltä yhdistys- ja kuntakumppanuuden tilaa sekä yhdistysten halukkuutta tehdä yhdistysten välistä yhteistyötä ja kuntayhteistyötä.

Järjestökumppaneina Terveys-Jakessa ovat Yksi elämä-hankkeen kolme toteuttajaa: Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto. Lisäksi hankkeessa kumppaneita ovat Pohjois-Karjalan Martat, Hengitysliitto ja Ehkäisevän päihdetyö EHYT ry.


Jake-hankkeen järjestökysely (2014)

Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Kylien yhteinen JAKE-Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke toteutti järjestökyselyn Pohjois-Karjalan alueella keväällä 2014. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa pohjoiskarjalaisten järjestöjen toiminnan nykytilaa, kehittämistarpeita ja yhteistyötä.Muokattu viimeksi: 07.03.2023