HANKKEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN

Oppaita sekä tukea hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.


HANKKEEN / TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN:

Suunta-työkalu hankkeen / toiminnan suunnittelun ja arvioinnin laadintaan  (innokyla.fi)
Suunta-työkalu on suunniteltu ja toteutettu Terveyden edistämisen keskuksessa. Työkalu on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon, ohjelman, strategian tms. suunnittelusta ja/tai arvioinnista.

Hankkeen tulokset tuotteiksi – käsikirja palvelutuotteiden muotoiluun
Diakissa tehty Käsikirja palvelutuotteiden muotoiluun tarjoaa työkaluja muun muassa uusien työtapojen dokumentointiin. Se tarjoaa hanketoimijoille välineitä toimintamallien ja palvelutuotteiden ideointiin, innovointiin, suunnitteluun ja toteutukseen.


HANKKEEN ARVIOINTI:

Työkirjapohjia projektin itsearviointiin
Mielen avain-hankkeelle laadittuja pohjia hankkeen monimuotoiseen itsearviointiin, jotka soveltuvat hyvin myös muiden projektien itsearviointiin.

Näkökulmia ja ohjeita hankkeiden itsearviointiin
Sosiaalitaidon ohjeistus kehittämishankkeissa tehtäville itsearvioinnille. Itsearviointimateriaali on tarkoitettu kehittämishankkeiden työntekijöille välineeksi, jonka avulla voidaan varmistaa hankkeen eteneminen sille asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.

Prosessiarviointi kehittämisprojektissa – Opas käytäntöihin
Oppaassa esitellään miten prosessiarviointia voidaan hyödyntää kehittämisprojektin toteuttamisessa. Prosessiarviointi tarjoaa välineitä ja ajattelutavan kehittämisprosessien seuraamiseen, ymmärtämiseen, ohjaamiseen ja dokumentoimiseen.

Hankearvioinnin prosessi
Tietopuu-sivuston kuvaus hankearvioinnin prosessista.

Arviointi ja itsearviointi projektin työvälineinä
Julkaisu esittelee arvioinnin ja itsearvioinnin projektin työvälineinä. Erityistä huomiota kiinnitetään projektien ja ohjelmien vaikuttavuuteen.

Itsearviointi kehittämisen välineenä -opas
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n opas yhdistyksille jä järjestöille itsearvioinnista.

Vaikuttavuuden askelmerkit – Työkaluja vaikuttavuuden osoittamiseen
Sitran julkaisu tarjoaa työkaluja vaikuttavuuden osoittamiseen ja yli 20 käytännönläheistä esimerkkiä Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöstä. Tavoitteena on avata yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamista ja mittaamista sekä tehdä vaikuttavuudesta yrityksille ja järjestöille helpommin ymmärrettävä ja lähestyttävä asia.

Hankkeiden vaikuttavuuden arviointikehys
Siep-hankkeen kehittämä ja testaama työkalu. Työkalu löytyy Innokylästä.

Arvioinnin työkalu
Arvioinnin suunnittelua tukeva lomake sisältää arvioinnin suunnittelua ohjaavia kysymyksiä, joiden avulla tarkoituksenmukainen arviointisuunnitelma rakentuu helposti hankkeen tai toiminnan suunnittelussa. Työkalu löytyy Innokylästä

Innokylän arviointimittari
Arviointimittari on kehittämistoiminnan itse- ja vertaisarvioinnin työkalu, jonka avulla arvioidaan kehittämisprosessia ja kehittämisen tavoitteiden saavuttamista. Arviointimittari jäsentää hankeprosessin arviointia ja ohjaa tarvittaessa prosessia oikeaan suuntaan.

Lisää työkaluja arviointiin löydät Arvioinnin työkaluja ja menetelmiä – osiosta


OPPAITA:

Projektinvetäjän opas
Opas on laadittu erityisesti ESR-hankkeiden tarpeisiin mutta soveltuu myös muiden kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppaassa (s.58-65) myös erilaisia työpohjia projektien suunnitteluun ja käyttöön Mm. taustaselvitysten määrittelu, ongelmamatriisi, ratkaisumallien määrittely, hyödynsaajien ja hyötyjen määrittely, tavoitteet ja mittarit, hankkeen tuotokset ja työvälineet. -Työministeriö

Projektiopas
Paul Silfverbergin ympäristöministeriölle tekemä projektiopas, jossa soveltuvaa aineistoa myös muuhun projektisuunnitteluunMuokattu viimeksi: 21.04.2023