TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

 

Työterveyshuollon järjestäminen työntekijöille on lakisääteistä riippumatta työsuhteen pituudesta tai työn päivittäisestä kestosta.

Lakisääteisen työterveyshuollon vähimmäisvaatimuksena on työpaikkaselvityksen tekeminen työpaikalla. Selvityksen tekee työpaikan kanssa taho, jolta työterveyspalveluja ostetaan,  esimerkiksi yksityinen lääkäriasema tai terveyskeskus. Selvityksessä tunnistetaan työntekijän fyysistä ja henkistä terveyttä ja työkykyä uhkaavat tekijät. Selvitys päivitetään noin 5 vuoden välein tai työolosuhteiden muuttuessa.

Mikäli työpaikkaselvityksessä ilmenee, että työ asettaa työntekijälle terveydellisiä erityisvaatimuksia, hänelle pitää tehdä työhöntulotarkastus.

Mikäli työnantaja haluaa, työterveydenhuollon palvelupakettiin voi sisällyttää myös mahdollisuuden käydä lääkärillä tai työterveyshoitajalla sairauden sattuessa ja mahdollisuuden erilaisiin kokeisiin ja tutkimuksiin.

 

TERVEYDENTILAA KOSKEVIEN TIETOJEN KÄSITTELY

Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja, jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta ja tietojen käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi taikka sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy, taikka jos työntekijä nimenomaisesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa koskevien tietojen perusteella.

Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista työnantajan keräämistä henkilötiedoista.

 
Muokattu viimeksi: 19.07.2022