TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN JA PURKAMINEN

 

Määräaikainen työsuhde päättyy työsopimukseen merkittynä ajankohtana ilman erillistä irtisanomisaikaa. Yhdistysten palkkatukityöntekijöiden työsopimuksiin kirjoitetaan ehto, että työntekijä voi irtisanoa sopimuksen saatuaan pidempikestoisen työ- tai koulutuspaikan. Määräaikaisen työsopimuksen voi purkaa samoilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassaolevankin.

 

TYÖSUHTEEN PURKAMINEN

  • Työsuhteen voi purkaa työnantaja tai työntekijä.
  • Jos työsuhteessa on koeaika, sen voi koeajan kuluessa purkaa päättymään heti ilman muuta syytä. Koeaikapurkukaan ei saa kuitenkaan perustua epäasialliseen syyhyn kuten työntekijän raskaus, sairaus, osallistuminen työtaistelutoimenpiteeseen, poliittiset, uskonnolliset tai muut mielipiteet, ikä, seksuaalinen suuntautuminen. Asialliset syyt voivat liittyä esimerkiksi työnsujumiseen tai työilmapiiriin.
  • Koeajan jälkeen työsuhteen voi purkaa vain erittäin painavasta syystä, kun ei kohtuudella voida edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisaikaa. Purkuperusteita voivat työnantajan puolelta olla tilanteet, joissa työntekijä välinpitämättömyydellään vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla, käyttää päihteitä taikka törkeällä tavalla rikkoo kilpailevan toiminnan kieltoa. Työntekijä voi purkaa työsopimuksen esimerkiksi, kun työnantaja tai tämän sijainen törkeästi vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla tai muutoin loukkaa työntekijää, kun hänelle ei anneta riittävästi työtä tai kun palkkaa ei makseta sopimuksen mukaisesti. Purkuperusteeseen on vedottava 14 päivän kuluessa. Ennen työsuhteen päättämistä työntekijälle on varattava tilaisuus kertoa oma näkemyksensä työsuhteen päättämisen syystä
  • Työsuhde voidaan myös katsoa purkautuneeksi, jos työntekijä on ollut töistä pois vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä. Jos kuitenkin selviää, että poissaolosta ei voitu ilmoittaa hyväksyttävän syyn vuoksi, työsopimuksen purkaminen peruuntuu.

 

Työsuhteen päättämisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle tai työntekijälle henkilökohtaisesti. Ilmoitus voidaan antaa suullisesti, mutta siitä kannattaa tehdä myös kirjallinen paperi, ja toimittaa se perille vaikka jälkikäteen.

 

Työsuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyvät lomakkeet löytyvät kohdasta Lomakkeet ja oppaat.

Lisätietoa työsuhteen päättämisestaMuokattu viimeksi: 19.07.2022